Wiadomości branżowe

KOV przejął Winstar – powstała nowa spółka Serinus Energy

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures i Winstar Energy podjęły uchwały, w wyniku których KOV przejęła wszystkie akcje kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy. Transakcja została zarejestrowana przez sąd w Kanadzie 24 czerwca. Jednocześnie dokonano konsolidacji akcji, a KOV zmieniła nazwę na Serinus Energy. Już wkrótce nowa Spółka zadebiutuje na giełdzie w Toronto.

Podsumowanie wydarzeń:

  • Przejęcie Winstar Energy;
  • Zmiana nazwy i logo KOV na Serinus Energy;
  • Konsolidacja akcji w stosunku 10/1;
  • Planowany debiut Spółki Serinus Energy na giełdzie w Toronto;
  • Kulczyk Investments pozostaje wiodącym akcjonariuszem (niemal 50 proc. akcji).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Kulczyk Oil Ventures sfinalizowała przejęcie kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy. Transakcja oznacza przełomową zmianę dla KOV- ponad 50 proc. wzrost produkcji, trzykrotne zwiększenie rezerw i rozszerzony portfel aktywów, który obejmuje 13 koncesji w pięciu krajach. KOV, już pod nową nazwą, jako Serinus Energy zadebiutuje na parkiecie w Toronto, który jest jednym z największych rynków dla branży oil&gas. Debiut planowany jest na przełom czerwca i lipca.

 „Po ukraińskim sukcesie, po raz kolejny dowodzimy, że dotrzymujemy obietnic. Powstaje firma o kapitalizacji prawie 1 mld PLN, ogromnym potencjale zwiększania rezerw i produkcji zarówno ropy, jak i gazu, notowana na parkietach w Warszawie i w Toronto. Zapewni nam to odpowiednią, światową ekspozycję, a KOV pod nową nazwą Serinus Energy znajdzie się wśród ponad 400 spółek z branży oil&gas notowanych na TSX i pod okiem niemal 200 analityków branżowych” – powiedział Dariusz Mioduski, Przewodniczący Rady Dyrektorów KOV.

20 czerwca odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: Winstar Energy, którego inwestorzy musieli wyrazić zgodę na transakcję oraz Kulczyk Oil Ventures, na którym zaakceptowano transakcję, podjęto decyzję o zmianie statutu i przyjęciu nowej nazwy. Jednocześnie podjęto decyzję dot. konsolidacji akcji zwykłych w stosunku 1 nowa akcja Serinus Energy za 10 akcji KOV sprzed transakcji. Zgodnie z warunkami przejęcia posiadacze akcji zwykłych Winstar mieli prawo otrzymać, wedle własnego wyboru, 7.555 akcji zwykłych Spółki przed scaleniem za każdą posiadaną akcję Winstar lub 2,50 CAD w gotówce, do kwoty maksymalnej 35 mln CAD, którą zabezpieczał większościowy udziałowiec Spółki, Kulczyk Investments S.A. („KI”). W związku z tym, że wybór padł na wypłatę maksymalnej kwoty w gotówce, KI nabył 14 000 000 akcji Winstar w momencie zakończenia transakcji. Akcje te następnie zostały wymienione na akcje zwykłe Spółki, łącznie na rzecz akcjonariuszy Winstar wyemitowano 27.252.496 akcji zwykłych Serinus (po konsolidacji), z czego 10 577 000 akcji zwykłych wydano na rzecz KI. Ponadto, niezwłocznie po zakończeniu przejęcia 3 183 268 akcji zwykłych Serinus wyemitowano na rzecz KI w ramach konwersji  niespłaconej pożyczki oraz narosłych odsetek w łącznej kwocie 13 369 726 USD.

Po  połączeniu oraz dokonaniu konwersji pożyczki, Serinus posiada obecnie 78 611 437 akcji zwykłych pozostających w obrocie, z czego KI posiada 37 840 987 akcji zwykłych (48,1proc.).

Jednocześnie Bruce Libin i Evgenij Iorich, dotychczasowi Dyrektorzy Winstar weszli w skład Rady Dyrektorów Serinus Energy.

Na przełomie czerwca i lipca Serinus Energy zadebiutuje na giełdzie kanadyjskiej TSX, pod tickerem  ‘SEN’. Spółka będzie równolegle notowana na GPW, po decyzji odpowiednich instytucji dopuszczających w Warszawie.

Rok 2013 to nowy, ekscytujący okres w działalności Serinus. Najpierw, na Ukrainie  dokonaliśmy znaczącego odkrycia, konsekwentnie zwiększając wydobycie oraz rezerwy, kilka dni temu w Brunei rozpoczęliśmy prace nad obiecującym odwiertem w zasobnym w węglowodory obszarze tego kraju, a 24 czerwca zakończyliśmy transakcję z Winstar. Z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem tunezyjskich i rumuńskich aktywów Winstar, z korzyścią dla wszystkich naszych akcjonariuszy i cieszymy się, że już wkrótce będziemy notowani zarówno na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i na giełdzie w Toronto”- powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.

 

Spółka:

 

 

 Kulczyk Oil Ventures
 Notowana na GPW

 Winstar Resources
 Notowana na TSX

 Serinus Energy
 Notowana na GPW i TSX

Podstawowe aktywa:

 

 

 

7 koncesji, na każdej status operatora

 

6 koncesji, na każdej status operatora

 

13 koncesji w 5 krajach (na wszystkich status operatora), w tym:
– produkcja na Ukrainie i w Tunezji
– potencjał poszukiwawczy w Brunei i Rumunii

Rezerwy i zasoby:

 

 

 – Potwierdzone i prawdopodobne ogółem (2P) 9,4 MMboe*

 – Potwierdzone i prawdopodobne ogółem (2P) 11,2 MMboe

 – Potwierdzone i prawdopodobne ogółem (2P) 20,6 MMboe

Obecna produkcja:

 

 

–  3.100 baryłki ekwiwalentu ropy dziennie ** (boepd) (netto dla KOV)

– 1.660 boepd **

– połączona produkcja  netto: 4.760 boepd

* rezerwy 2P KOV brutto dla 70 proc. udziałów = 53.3 Bcf = 8.9 mmboe + 490k bbl liquids = 9.4 mmboe
** stan na połowę kwietnia 2013 r.

O Serinus
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje zwykłe Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a po spełnieniu określonych warunków będą także notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto pod symbolem „SEN”.
Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach  Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.
W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei.
W Rumunii Serinus planuje pozyskać 60 proc. bezwzględny faktyczny udział w lądowym obszarze koncesji  Satu Mare w północno – zachodniej Rumunii do końca czerwca 2013 r., z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.
Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie Przejęcia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące spółki Serinus oparte na oczekiwaniach związanych z Serinus oraz założeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostępnych informacji, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w zakresie papierów wartościowych. Wszelkie takie stwierdzenia i ujawnione informacje, nie stanowiące danych historycznych, a dotyczące działań, zdarzeń, wyników, efektów jakie są spodziewane lub zakładane przez Serinus, jako występujące lub mogące wystąpić w przyszłości ( w całości lub w części) powinny być traktowane jako informacje dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach, informacje dotyczące przyszłości można zidentyfikować po użytych terminach, np.: „prognoza”, „przyszły”, ”może”, „będzie”, „spodziewany”, „przewidywany”, „potencjalny”., „umożliwia”, „pro-forma” itp. W szczególności, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takie dotyczą terminów oraz wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) oraz pozyskania udziału w licencji Satu Mare.  Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt,  iż powyższe zdarzenia są uzależnione od spełnienia określonych warunków. Jednakże nie ma pewności, że warunki takie zostaną spełnione a w rezultacie  nie ma pewności, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na TSX, obrót akcjami zostanie wznowiony a udział w licencji zostanie pozyskany w zakładanych ramach czasowych lub w ogóle. Wiele czynników może spowodować, że działania lub rezultaty Serinus będą znaczące odbiegać od przyszłych działań lub rezultatów, jakie mogą w sposób wyraźny lub domniemany wynikać ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcji Serinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, niespełnienie warunków związanych z uzyskaniem zwiększonego udziału w licencji Satu Mare ryzyko związane z połączeniem Serinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewłaściwa wycena Winstar. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że  powyższa lista czynników nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały wyraźnie określone jako ostrzeżenia. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

 

Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy