Wiadomości branżowe

Najlepsze półrocze Serinus Energy w historii – 11 mln USD zysku brutto i prawie 30 proc. wzrost produkcji

Serinus Energy z kwartału na kwartał notuje coraz lepsze wyniki. Po sześciu miesiącach 2013 r. Spółka wypracowała ponad 11 mln USD zysku brutto – to aż o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja w pierwszych sześciu miesiącach wzrosła o ponad 27 proc. osiągając średnio netto 537 tys. m sześc. dziennie. Tak dobre wyniki to efekt intensywnego programu prac i nowych odkryć gazu na

Teaser

Serinus Energy z kwartału na kwartał notuje coraz lepsze wyniki. Po sześciu miesiącach 2013 r. Spółka wypracowała ponad 11 mln USD zysku brutto – to aż o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja w pierwszych sześciu miesiącach wzrosła o ponad 27 proc. osiągając średnio netto 537 tys. m sześc. dziennie. Tak dobre wyniki to efekt intensywnego programu prac i nowych odkryć gazu na Ukrainie. Serinus zapowiada, że taki sam scenariusz będzie chciała szybko osiągnąć w Tunezji, czyli w ciągu dwóch lat podwoić produkcję. Na rozwój tamtejszych koncesji Spółka właśnie pozyskała finansowanie w wysokości 60 mln USD z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Podsumowanie

 

  • Rekordowy zysk – w pierwszym półroczu 2013 r. Serinus wypracowała 11,11 mln USD zysku brutto, co oznacza wzrost o 27 proc. rok do roku (z 8,7 mln USD w 2012 r.)
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży ropy i gazu – po pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. przychody brutto przekroczyły 57,64 mln USD – wzrost o prawie 24 proc. rok do roku (z 46,53 mln USD w 2012 r.), który wynika ze znaczącego zwiększenia produkcji netto (przypadającej dla Serinus) do ponad 537 tys. m sześc. gazu dziennie
  • Zwiększające się przepływy gotówkowe – kwartalne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o prawie 70 proc. – do 10,09 mln USD za 2013 r. z 5,94 mln USD w 2012 r.
  • Konsekwentne zwiększanie produkcji – wydobycie gazu na Ukrainie w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiło średnio ponad  537 tys. m sześc. – oznacza to wzrost o 27 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.
  • Realizacja intensywnego programu prac poszukiwawczych – podłączenie odwiertu M-16 na Ukrainie, początek prac nad odwiertem Uskok Lukut-1 i przygotowanie terenu pod drugi odwiert na terenie Bloku L w Brunei.
  • Zabezpieczenie finansowania na rozwój koncesji – umowy z Dutco Energy oraz EBOR w wysokości odpowiednio: 15 mln USD oraz 60 mln USD zostaną przeznaczone na sfinansowanie programu wierceń w Brunei (Dutco Energy) oraz rozwoju aktywów w Tunezji (EBOR), w tym wykonanie nowych odwiertów oraz zwiększenie produkcji ropy na czterech koncesjach.

Po raz kolejny wsparł nas EBOR, dzięki któremu mamy zapewnione finansowanie prac poszukiwawczych w Tunezji na najbliższe cztery lata. Jednocześnie będziemy się koncentrować na budowaniu wartości części produkcyjnej. Zamierzamy powtórzyć ukraiński sukces. W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy co najmniej podwoić produkcję w Tunezji oraz wykonać nowe odwierty zwiększające potencjał tamtejszych złóż” – powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Serinus Energy.

Produkcja

Cała produkcja Serinus w pierwszym półroczu  realizowana była na Ukrainie. Poziom wydobycia netto osiągnął średnio ponad 537 tys. m sześc. dziennie – najwyższy w historii spółki, o 27 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2012 r. (ponad 422 tys. m sześć. dziennie). Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w pierwszym półroczu 18,9 mln USD i wzrosły o ok. 1 mln USD w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

O Serinus Energy
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (pod symbolem „SEN”).
Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar i Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.
W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1 123 km² w północnym Brunei.
W Rumunii Serinus posiada 60 proc. bezwzględny faktyczny udział w lądowym obszarze koncesji Satu Mare o powierzchni 2 949 km² w północno-zachodniej Rumunii.
W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas i związanych z jej pięcioma obszarami koncesyjnymi na Ukrainie, jak też do określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości.
Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne
i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, ShaikhZayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates                                                                                
tel: +971-4-339-5212

Polska
Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy