Ciekawostki

Nowa broń w rękach zamawiającego

Na mocy nowych przepisów zamawiający będzie miał możliwość wykluczenia wykonawcy, już na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

Od maja br. roku zamawiający dysponuje nowym rozwiązaniem w walce z nierzetelnym wykonawcą zamówienia publicznego. Na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający już na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie mógł z postępowania wykluczyć takiego wykonawcę, z którym dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Warunkiem jest jednak, by rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy.

Jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla zamawiającego, nie wymaga chociażby przeprowadzania długotrwałego i kosztownego procesu sądowego, ale patrząc z szerszej perspektywy może okazać się korzystne dla rzetelnych wykonawców zmówień publicznych. – mówi radca prawny Eliza Krause.

Sam fakt istnienia sankcji, o której mowa może spowodować, iż wykonawcy, którzy nie mają pewności, czy podołają wykonać dane zamówienie, po prostu zrezygnują z ubiegania się o nie. Wykonawcy zaczną zwracać baczniejszą uwagę na sankcje nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, a w szczególności ci z wykonawców, którzy są stałymi uczestnikami postępowań i uczestniczą w realizacji wielu zamówień na rzecz jednego zamawiającego. – kontynuuje radca prawny Eliza Krause prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Krause specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy oraz problematyki dotyczącej nieruchomości, najmu, własności lokali i gospodarowania nieruchomościami.
Z: http://www.biuroprasowe.pl/nowa-bron-w-rekach-zamawiajacego-przeciw-nierzetelnym-wykonawcom-umow-o-zamowienie-publiczne,d4644.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #jest   #nale   #rym   #równie   #trend