Wiadomości branżowe usa

Rośnie baza rezerw i zasobów KOV na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures dokonała corocznej oceny rezerw i zasobów koncesji na Ukrainie. Zgodnie z raportem niezależnej firmy inżynieryjnej RPS z Londynu, zasoby potwierdzone, prawdopodobne i możliwe (3P) wzrosły o prawie 85 proc. w porównaniu do  oszacowania z 2011 r. Wartość bieżąca netto (Net Present Value) rezerw 3P wzrosła o 110 proc. i dzisiaj wynosi już 448,3 mln USD.Ukraińskie aktywa

Kulczyk Oil Ventures dokonała corocznej oceny rezerw i zasobów koncesji na Ukrainie. Zgodnie z raportem niezależnej firmy inżynieryjnej RPS z Londynu, zasoby potwierdzone, prawdopodobne i możliwe (3P) wzrosły o prawie 85 proc. w porównaniu do  oszacowania z 2011 r. Wartość bieżąca netto (Net Present Value) rezerw 3P wzrosła o 110 proc. i dzisiaj wynosi już 448,3 mln USD.

Ukraińskie aktywa Spółki zostały ocenione w oparciu o wytyczne Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook. RPS jest niezależnym, wykwalifikowanym audytorem specjalizującym się w ocenie zasobów geologicznych.

Zasoby potwierdzone, prawdopodobne i możliwe (3P), pomniejszone o opłaty koncesyjne (royalties), wzrosły w ciągu 2012 r. o prawie 85 proc., w ujęciu boe do 72,7 mld stóp sześciennych gazu („Bcf”) i 723,5 tys. baryłek („Mbbls”) naturalnego gazu płynnego („NGL”), co w sumie dało 12,85 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej („MMboe“).

Komentarz Tima Elliotta, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Kulczyk Oil:

Rok 2012 był bardzo udany, głównie ze względu na to, że w dalszym ciągu zbieraliśmy plony naszej ciężkiej pracy. Chociaż wzrost rezerw i produkcji jest bezpośrednim efektem stosowania nowoczesnych technologii i nowych metod organizacji pracy na naszych ukraińskich koncesjach, to największy, jednostkowy wkład we wzrost rezerw miały sukcesy poszukiwawcze. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza teraz przed rozpoczęciem prac wiertniczych w Brunei, gdzie cele poszczególnych odwiertów kryją zasoby perspektywiczne znacząco większe od naszych obecnych rezerw i zasobów na Ukrainie.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wzrostu rezerw i produkcji na Ukrainie. W 2012 r. kontynuowaliśmy udany program wierceń, co zwiększyło produkcję netto do ponad 18,6 mln stóp sześciennych dziennie w grudniu 2012 r. i łączne rezerwy 3P od końca 2011 r. o ponad 80 proc., do 12,85 mln baryłek ekwiwalentu. Jednym z naszych celów na 2013 r. będzie przeklasyfikowanie znaczącej części zasobów 3P do wyższych kategorii, 1P i 2P oraz, oczywiście, odkrycie kolejnych rezerw.”

Rezerwy na Ukrainie

Zmianę procentową wolumenu rezerw w ciągu 2012 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Dodatkowe rezerwy pozyskano w wyniku udanej realizacji programu wierceń i zagospodarowania obszaru pól Makiejewskoje i Olgowskoje. Wskaźnik Żywotności Rezerw (Reserve Life index – RLI) obliczony został na podstawie dzielenia rezerw (według stanu na 31 grudnia 2012 r.) przez roczną wielkość produkcji na koniec roku i wyniósł:

  • 5,9 roku dla Zasobów Potwierdzonych i Prawdopodobnych (2P);
  • 10,7 roku dla Zasobów Potwierdzonych, Prawdopodobnych i Możliwych (3P).

 

Zmiana od 2011

Gaz ziemny

(MMcf)

NGL

(Mbbl)

MMboe

Bcfe

Potwierdzone ogółem (1P)

7,8 %

23.194,3

124,1

3,990

23,939

Potwierdzone i   prawdopodobne ogółem (2P)

32,1 %

39.981,2

299,0

6,963

41,775

Potwierdzone,   prawdopodobne i możliwe ogółem (3P)

84,8 %

72.728,8

723,5

12,845

77,070

 Uwaga: rezerwy po odjęciu royalties, netto dla 70 proc. udziału KOV

Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value – „NPV”) przyszłych przychodów przed opodatkowaniem, przy zastosowaniu 10 proc. stopy dyskontowej, dla 70 proc. udziału KOV wynosi:

  • 151,7 mln USD dla Zasobów Potwierdzonych (1P);
  • 257,5 mln USD dla Zasobów Potwierdzonych i Prawdopodobnych (2P);
  • 448,3 mln USD dla Zasobów Potwierdzonych, Prawdopodobnych i Możliwych (3P).

 Oszacowania dotyczące przyszłych przychodów netto nie odzwierciedlają ich faktycznej rynkowej wartości.

Zasoby na Ukrainie

Raport przygotowany przez RPS zawiera także szacunki zasobów perspektywicznych i warunkowych przypadających na 70 proc. udział KOV w spółce KUB-Gas, szacując łączną wielkość zasobów warunkowych w kategorii high estimate (3C) na ponad 126 Bcf, zaś łączną wielkość zasobów perspektywicznych nie obciążonych ryzykiem w kategorii high estimate na ponad 205 Bcf, co podsumowano w tabeli poniżej:

 

 

ZASOBY   WARUNKOWE WEDŁUG RPS (1)

ZASOBY   PERSPEKTYWICZNE WEDŁUG RPS (1)

Obszar koncesji

mld   stop sześciennych (Bcf)

1C

2C

3C

Low  

Estimate

Best   Estimate

High   Estimate

Olgowskoje2

3,82

15,36

38,36

0,22

4,56

15,97

Makiejewskoje2

6,65

27,49

66,99

17,92

70,20

163,31

Krutogorowskoje2

4,15

10,63

20,71

Północne Makiejewskoje2

2,25

9,58

25,82

RAZEM3

14,62

53,47

126,06

20,39

84,34

205,09

 1)          Zasoby w ujęciu brutto (przed podatkami), przypadające na 70 proc. udział KOV
 
2)          Dane w tabeli nie są obarczone ryzykiem. Prawdopodobieństwo odkrycia dla zasobów perspektywicznych zostało oszacowane na poziomie ok. 35% dla każdej z koncesji Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje.
3)          Wszystkie zasoby perspektywiczne i warunkowe dotyczą gazu ziemnego.
4)          Arytmetyczna suma dla kategorii Low Estimate i High Estimate jest statystycznie nieprawidłowa, gdyż obciążona jest niedoszacowaniem prawdopodobieństwa dla P90 (Low Estimate) i jego przeszacowaniem dla P10 (High Estimate).
5)          W raporcie nie przypisano zasobów perspektywicznych lub warunkowych do koncesji Wiergunskoje.

Nie ma żadnej pewności, że wydobycie jakiejkolwiek części zasobów warunkowych będzie komercyjnie opłacalne. Nie ma żadnej pewności, że jakakolwiek część zasobów perspektywicznych zostanie odkryta, a jeśli już zostanie odkryta, nie ma żadnej pewności, że wydobycie jakiejkolwiek ich części będzie komercyjnie opłacalne.

Ekwiwalent ropy naftowej i gazu

Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach takich jak baryłki ekwiwalentu ropy naftowej („boe” lub „Mboe” lub „MMboe”) lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu („Mcfe” lub „MMcfe” lub „Bcfe”). Jednakże określenia boe lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Podstawowe pojęcia

„Rezerwy” są to zasoby węglowodorów, które oczekuje się, że będą komercyjnie zdatne do wydobycia w wyniku realizacji projektów zagospodarowania ze znanych akumulacji, od określonej daty, pod określonymi warunkami. Rezerwy muszą spełniać cztery kryteria: muszą być odkryte, zdatne do wydobycia, w ilościach zdatnych do komercyjnego wydobycia i obecne w złożu (na dzień oceny) w oparciu o zastosowany projekt zagospodarowania. Rezerwy dzieli się dalej według prawidłowości oszacowania, a następnie według zaawansowania projektu i/lub statusu zagospodarowania i wydobycia.

„Zasoby Potwierdzone” to wielkości wydobycia węglowodorów, które na podstawie analiz geologicznych i danych inżynieryjnych można oszacować z rozsądną pewnością jako komercyjnie zdatne do wydobycia od określonej daty, ze znanych horyzontów złożowych i w określonych warunkach gospodarczych, z wykorzystaniem określonych metod operacyjnych i w oparciu o określone regulacje administracyjne.

„Zasoby Prawdopodobne” to takie dodatkowe Rezerwy, w wypadku których ustalone na podstawie analiz geologicznych i danych inżynieryjnych szanse wydobycia są niższe niż w wypadku Zasobów Potwierdzonych, ale wyższe niż w przypadku Zasobów Możliwych.

„Zasoby Możliwe” to takie dodatkowe Rezerwy, w wypadku których ustalone na podstawie analiz geologicznych i danych inżynieryjnych szanse wydobycia są niższe niż w wypadku Zasobów Prawdopodobnych. Prawdopodobieństwo, że rzeczywiste wydobyte ilości będą równe lub przekroczą sumę Zasobów Potwierdzonych, Prawdopodobnych i Możliwych wynosi 10%. 

„Zasoby Warunkowe” to ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejącej technologii lub postępu technicznego, ale wobec których dany projekt czy projekty nie osiągnął jeszcze stopnia zaawansowania pozwalającego na komercyjne zagospodarowanie ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań.  Uwarunkowania te mogą mieć charakter ekonomiczny, prawny, środowiskowy, polityczny, jak też wypływać z regulacji lub braku rynku. Zasoby Warunkowe dzielą się na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, a w zależności ekonomicznej opłacalności mogą być dzielone na  podkategorie.

„Low Estimate (1C)” uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.

Best Estimate (2C)” uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.

High Estimate (3C)” uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne w momencie przekazywania niniejszej informacji, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

< 237409" >

Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy