Wiadomości branżowe

Ukraina – Olgowskoje-15 bogate w cztery strefy gazu

Kulczyk Oil Ventures informuje, że w odwiercie Olgowskoje-15 odkryto cztery potencjalne strefy gazu o łącznej grubości 23 metrów. O-15 został orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny na całkowitej długości 3 246 m. W sąsiednim odwiercie Makiejewskoje-16, z jednej z odkrytych w O-15 stref, uzyskano w minionym miesiącu przepływ gazu na poziomie 121,8 tys. metrów sześc. gazu dziennie (4,3

Kulczyk Oil Ventures informuje, że w odwiercie Olgowskoje-15 odkryto cztery potencjalne strefy gazu o łącznej grubości 23 metrów. O-15 został orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny na całkowitej długości 3 246 m. W sąsiednim odwiercie Makiejewskoje-16, z jednej z odkrytych w O-15 stref, uzyskano w minionym miesiącu przepływ gazu na poziomie 121,8 tys. metrów sześc. gazu dziennie (4,3 MMcf/d).

Odwiert Olgowskoje-15

O-15 to odwiert kierunkowy, którego celem były zbiornikowe piaskowce strefy R30c z baszkiru oraz strefy S5 z serpuchowu. Jak pokazały rejestry otworowe, w strefie R30c mogą znajdować się pokłady gazu potencjalnie opłacalnego do wydobycia o grubości do 9 metrów, natomiast w strefie S5 – do 6 metrów. Na pokłady gazu natrafiono także w strefach B3 (5 metrów) i R22 (3 metry).

Gaz w strefie S5 został po raz pierwszy odkryty w odwiercie Makiejewskoje-16, znajdującym się ok. 13 km na południowy-wschód od Olgowskoje-15. W przeprowadzonych w kwietniu 2013 r. testach M-16 uzyskano przepływ gazu na poziomie 121,8 tys. metrów sześc. gazu dziennie (4,3 MMcf/d).

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

25 kwietnia 2013 r. KOV ogłosiła zawarcie umowy dotyczącej przejęcia Winstar Resources Ltd. („Winstar”), spółki posiadającej w Tunezji aktywa produkcyjne i do zagospodarowania oraz poszukiwawczy blok w Rumunii. Przejęcie wymaga uzyskania zgody akcjonariuszy. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona około końca czerwca 2013 r., kiedy to KOV pozostając nadal na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wprowadzi swoje akcje do obrotu na TSX (Giełda Papierów Wartościowych w Toronto).

Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas i związanych z jej pięcioma obszarami koncesyjnymi na Ukrainie, jak też do określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada

tel: +1-403-264-8877

fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,

Box 37174, Dubai, United Arab Emirates

tel: +971-4-339-5212

fax: +971-4-339-5174

 

Polska

Nowogrodzka 18/29

00-511 Warszawa, Polska

tel: +48 (22) 414 21 00

fax: +48 (22) 412 48 60

 

 

< 242094" >

Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy