Wiadomości branżowe

Zakończenie prac nad odwiertem NM-2

Kulczyk Oil Ventures zakończyła prace przy odwiercie NM-2 na koncesji Północne Makiejewskoje na Ukrainie. Po osiągnięciu głębokości docelowej oraz analizie danych, podjęto decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad otworem. Spółka zamierza skoncentrować się na innych, bardziej perspektywicznych obiektach poszukiwawczych. Do końca 2013 r. planuje wykonanie jeszcze do 7 nowych odwiertów.

Prace nad odwiertem NM-2 rozpoczęły się na początku grudnia. Po tym, jak odwiert dotarł do docelowej głębokości 3.150 m, a profilowanie otworowe i inne informacje uzyskane podczas wiercenia nie wykazały perspektywicznych stref, zdecydowano o niekontynuowaniu prac przy tym otworze.

W ciągu prawie trzech lat od przejęcia udziałów na Ukrainie wykonaliśmy tam 13 odwiertów i jest to pierwszy odwiert, który okazał się tak mało perspektywiczny. Pole Północne Makiejewskoje, w odróżnieniu od naszych licencji produkcyjnych, jest koncesją poszukiwawczą, prace, jakie tam prowadzimy siłą rzeczy wiążą się więc ze zwiększonym ryzykiem. Taka jest specyfika biznesu poszukiwawczo-wydobywczego. Staramy się jednak minimalizować to ryzyko, koncentrując się na najbardziej perspektywicznych obiektach i wdrażając nowe technologie, dzięki którym systematycznie zwiększamy produkcję na Ukrainie.  Do końca roku planujemy tam wykonanie jeszcze do siedmiu nowych odwiertów, z czego dwa zostaną wykonane na terenie koncesji Północne Makiejewskoje. Dane, jakie uzyskaliśmy podczas prac nad odwiertem NM-2 pomogą nam lepiej zaplanować kolejne prace na tym polupowiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Licencja poszukiwawcza Północne Makiejewskoje została przyznana KOV w styczniu 2011 r. na okres 5 lat. Przylega do koncesji Makiejewskoje i Olgowskoje, 110 kilometrów od miasta Ługańsk we wschodniej Ukrainie. Jej powierzchnia wynosi 19.050 ha. Odwiert NM-2 jest częścią intensywnego programu wierceń, zaplanowanego przez KOV na lata 2012-2013.Odwierty na terenie pola prowadzone są przez KUB-Gas LLC, spółkę zależną KOV (70 proc. udziału).

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861 

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

< 234616" >

Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy